page-top

Restaurant

KONCEPT OTVORENEJ KUCHYNE

Koncept otvorenej kuchyne prináša možnosť vtiahnut Vás do diania a sledovať tak tím našich kuchárov priamo pri príprave Vášho menu.

OPEN KITCHEN CONCEPT

Open kitchen concept provides a unique opportunity to allow you to be a part of the process and persoally watch our chefs preparings your meal.

page-bottom
page-top

Restaurant

REŠTAURÁCIA

Intímny priestor v historickom centre mesta Trenčín. Pôvodná gotická pivnica bola zrekonštruovaná ako súćasť komplexu ATRIO. Dnes slúži ako jedálenská časť reštaurácie.

Našou snahou bolo vytvoriť koncept založený na jednoduchosti, transparentnosti a z veľkej časti lokalnej identite. Usilujeme sa variť zrozumiteľne a s maximálnym ohľadom na kvalitu a čerstvosť.

RESTAURANT

A cosy spacy found in the historic centre of Trencin. An original gothic cellar has been refurbished as a port of the ATRIO complex. Nowadays it serves as the dining area of the restaurant.

Our aim is to create a concept based on siplicity, transparency and from the most part on the local identity. We strive to cook in a straightforward manner with maximum emphasis on quality and freshness of the ingredients.

page-bottom